Pri nácviku požiaru liskovského družstva sa stretli viaceré dobrovoľné hasičské zbory okresu Ružomberok

júl - 09 2019 | By

     Dňa 5. Júla 2019 sa uskutočnilo v obci Lisková okrskové taktické cvičenie DHZO okresu Ružomberok. Taktické cvičenie bolo zamerané na likvidáciu požiaru skládky štiepky, ochladzovanie okolitých senníkov, diaľkovú dopravu vody, dohľadávanie a evakuáciu osôb zo zadymeného priestoru a následné poskytnutie predlekárakej prvej pomoci. Cvičenie sa konalo v areáli a priestoroch PD Lisková.

  Taktické cvičenie sa uskutočnilo v nočných hodinách, kedy o 21:35 bol zúčastneným zborom telefonicky vyhlásený poplach. Jednotlivé zbory sa na miesto cvičenia presúvali zo svojich základní s použitím zvukových a svetelných výstražných znamení. Čím sa preverili aj časy dojazdov jednotlivých DHZO. Po príchode jednotlivé zbory sa nahlasovali veliteľovi zásahu a ten ich zaraďoval na jednotlivé plnenie úloh. Cieľom cvičenia bolo preveriť schopnosť veliteľov zásahu pri riadení zásahov, osvojenie si operatívno – taktických zásad a postupov používaných pri likvidácii mimoriadnych udalostí, precvičenie koordinácie a súčinnosti medzi jednotlivými DHZO, ale aj osvojenie si nových zručností zasahujúcich jednotlivcov. Samotný zásah bol rozdelený na dva zásahové úseky. Prvý zásahový úsek mal na starosti likvidáciu požiaru skládky, ochladzovanie senníkov, vytvorenie čerpacieho stanovišťa na rieke Váh a zásobovanie vodou pomocou kyvadlovej dopravy vody. Druhý zásahový úsek mal na starosti prieskum zadymených budov a dohľadanie troch nezvestných osôb. Prieskumné skupiny museli používať autonómne dýchacie prístroje. Po nájdení a prvotnom ošetrení, boli osoby vynesené a vyvedené z objektov a predané do hniezda záchrany pre poskytnutie predlekárskej prvej pomoci.

     Cvičenie bolo ukončené približne o 23:40 kedy sme všetci zúčastnení skonštatovali, že cvičenie splnilo svoj cieľ. Osvojili sme si nové zručnosti, precvičili zaužívané zručnosti, ale hlavne sme zistili kde máme ako DHZO ešte medzery v našich činnostiach a tak môžeme na nich pracovať a zlepšovať sa.

   Na cvičení sa zúčastnilo 51 osôb a osem DHZO a to DHZO Lisková (CAS 15 IVECO), Likavka (CAS 32 T 148, DA IVECO), Martinček (CAS 15 IVECO), Valaská Dubová (CAS 15 IVECO), Kalameny (CAS 16 PV3S), Liptovské Sliače (CAS 32 T 148), Liptovské Revúce (CAS 15 IVECO)  Vlkolínec (DA Land Rover Deffender + protipovodňový vozík) a členovia červeného kríža.

 

         Ing. Marek Bačík                                                                                       

   Veliteľ DHZO Valaská Dubová

5 4 1326