Výročná členská schôdza DHZ Valaská Dubová

mar - 07 2015 | By

Dňa 30.1.2015 o 18:00 hod. sa konala v priestoroch KD Valaská Dubová výročná členská schôdza (ďalej VČS). VČS sa zúčastnil delegát okresného výboru p. Róbert Lejko, starosta obce p. Igor Tulinský, zástupcovia obecného zastupiteľstva a členovia DHZ Valaská Dubová. VČS sa niesla v príjemnej atmosfére a riadila sa odsúhlaseným programom. VČS vzala na vedomie správu o činnosti za predchádzajúce obdobie, plán hlavných úloh na nasledovné obdobie a správu o hospodárení. VČS jednohlasne odsúhlasila mimoriadne povýšenie pre Ivana Drabiňáka za príkladnú prácu v zbore. VČS odsúhlasila zriadenie funkcie hospodár. Do tejto funkcie bol jednohlasne zvolený člen DHZ Benedikt Gajdoš. Na VČS bolo ďalej prerokované a následne schválené založenie červeného kríža pri DHZ Valaská Dubová. VČS sa zúčastnilo 68,42 % členov DHZ.  Na záver VČS si členovia DHZ príjemne posedeli s delegátom a zástupcami obce a popriali veľa úspechov v nasledujúcom roku 2015.